People

ความน่ารักของ ‘เจ้าชายจอร์จ’ กับการเสด็จไปโรงเรียนในวันแรก

ว่าด้วยการเสด็จไปโรงเรียนของเจ้าชายจอร์จ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไม่น้อย นับจากการศึกษาของสมเด็จพระปัยยิกา (สมเด็จพระราช…