Mayday

“Lily of the Valley ดอกไม้แห่งวัน May Day”

Lily of the Valley ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแรงงานนานาชาติ หรือที่รู้จักในนามว่าวัน May Day