coin

เหรียญนี้มีที่มา ! มาย้อนประวัติเหรียญที่ระลึกครบรอบ 2 ชันษาเจ้าชาย George’s องค์น้อยกัน

Happy birthday to Prince George’s ! เจ้าชายจอร์จพระองค์น้อยเจริญชันษาครบรอบ 2 ปี แล้วจ้า และเนื่องวโรกาสพิเศษนี้โรงกษาปณ์อังกฤษได้จัดทำเหรียญที่ระลึก..