clean

อยู่คนเดียวกินคนเดียว ยิ่งกินเสียนิสัย

ไม่ว่าจะอยู่กับใคร ยิ่งอยู่ตัวคนเดียวแล้ว อย่างไรเราต้องดูแลตัวเองตลอดค่ะ