สภาพอากาศ

รัก(ษ์)โลกได้ด้วยปลายนิ้วคลิก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าสภาพภูมิอากาศในหลายปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร