รัชกาลที่ 9

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

1. ครั้งแรกที่มีการอัญเชิญจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาจัดแสดงคืองาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1…