SPRC รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยติดต่อกันเป็นปีที่ 8

ดิฉัน / EVENT / SPRC รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยติดต่อกันเป็นปีที่ 8

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณสตีเว่น ลีวิส กิ๊บสัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประเภท ธงขาว-ดาวเขียว เป็นปีที่ 8 (นับตั้งแต่ปี 2551-2558) และรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระดับยอดเยี่ยม ประเภท ธงขาว-ดาวทอง เป็นปีที่ 3 อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ธงขาว-ดาวเขียว” เป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกัน จากการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

IMG_3835

  รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนี้มอบให้แก่บริษัทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่งในเขตพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง ที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม โดยโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนี้จัดขึ้นโดย กนอ. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

IMG_6205

สำหรับกระบวนการพิจารณาประกอบด้วย การเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินโรงงานตามเกณฑ์การประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กนอ. ผู้แทนชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ และสื่อมวลชนท้องถิ่น