หลอดพลาสติก

เตียงหลอด

เยาวชนนักคิดจิตอาสา แก้ไขปัญหาผู้ป่วยติดเตียงด้วย “หลอดพลาสติก”

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2547 และจะก้าวเข้…