สิ่งประดิษฐ์

พระอัจฉริยภาพ “ในหลวง” กับงานออกแบบส่วนพระองค์ : เรือใบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรง…