รัชกาลที่ 9

รู้จัก “วัดของพ่อ” วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วัดเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลทั่วไปตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้วัดยังเป็นที่ประกอบศาสนพิธีของคนทุกชนชั้น ตั้…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

1. ครั้งแรกที่มีการอัญเชิญจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาจัดแสดงคืองาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1…